Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Studio Jetje, gevestigd te Prinsenbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55075657.

PERSOONSGEGEVENS

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Als de dienstverlening middels een verwijzing van een externe partij ( gemeente, huisarts, kinderarts etc) tot stand is gekomen zal er een dossier worden aangelegd in samenspraak met de cliënt. Binnen dit dossiers zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de administratieve handelingen die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen vormgeven. Tevens wordt er verslaglegging gedaan van de begeleiding. Deze wordt ten alle tijden met u doorgesproken en pas bij uitdrukkelijk akkoord van u gedeeld met de verwijzer. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.
Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.


UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, kindercoach en trainer van uw kind, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonsgegevens en indien noodzakelijk voor de begeleiding, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, mits dit van belang is om te weten tijdens de begeleiding. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik heb verkregen via u als ouder of na uw expliciete toestemming, heb mogen opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als de begeleider van uw kind heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
• Bij een vergoed traject vanuit de gemeente zal een klein deel van uw gegevens uit uw dossier gebruikt worden om de financiële administratie met de gemeente te bewerkstelligen.
• Jaarlijks wordt er vanuit de gemeente een verplichting gesteld om deel te nemen aan een onderzoek van het CBS om in beeld te krijgen hoeveel cliënten ondersteuning krijgen vanuit een bekostiging van de gemeente. Hier wordt een klein deel van uw gegevens voor gebruikt binnen een afgeschermde omgeving.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE NOTA


Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die wettelijk gevraagd worden, • naam, adres en woonplaats
• de datum van de begeleiding
• een korte omschrijving van de begeleiding,
• de kosten van de begeleiding

Bij de nota’s die door de gemeente vergoed worden, worden bovenstaande gegevens gevraagd als mede de naam van de verwijzer en BSN-nummer.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 20 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.

Wil je deze verklaring printen?

 • Mariët heeft onze zoon erg goed geholpen om het 'durven doen' in de praktijk te brengen, waarbij hij spelenderwijs heeft geleerd zijn gedachten en gevoel te kunnen sturen. Dit doet Mariët op een erg leuke, open en enthousiaste manier, waardoor onze zoon altijd met goede zin naar Studio Jetje is gegaan.
  Daarnaast hebben wijzelf praktische handvatten gekregen om hem beter te kunnen begeleiden.
  Na een aantal sessies merkten wij (en hijzelf) al verschil: hij begon terug beter in zijn vel te zitten.
 • Meisje 8 jaar
  Ik vond het heel leuk. Ik heb veel geleerd zoals stevig staan en dingen aan grote mensen vragen en ik heb leuke spelletjes gedaan. Ik heb ook nog geleerd hoe je een helpende gedachte kunt bedenken.
  Meisje 8 jaar
 • Jongen 10 jaar
  Ik vond het heel erg leuk bij de rots & water. Ik heb geleerd hoe je stevig moet staan, hoe je om kan gaan met pesten en hoe je rustig kan worden als je gespannen bent.
  Jongen 10 jaar
 • Meisje 7 jaar
  Onze dochter van 7 jaar was een meisje wat op bepaalde momenten erg onzeker kon zijn. Met name in situaties die nieuw waren, kon ze zich erg druk maken en alleen maar in problemen denken. Ook ging ze zich dan soms anders gedragen, onder andere met haar stem, maar ook met boosheid. Door de begeleiding bij Mariët, leerde ze hier beter mee om te gaan. Ze heeft veel meer lef en denkt meer in mogelijkheden! Ze ging met heel veel plezier en vond ze het erg jammer dat het afgelopen was.
  Meisje 7 jaar
 • Tess en Ouders van Tess
  Ik wil je graag bedanken voor de weerbaarheidstraining van Tess. Ze heeft het ontzettend leuk gevonden en ze voelde zich ook erg fijn en op haar gemak bij jou. Wat ze geleerd heeft past ze ook toe in de praktijk. Ze moest zelfs huilen dat het klaar was en eigenlijk wil ze dolgraag door gaan.  Tess: "Ik vond het heel leuk bij jou. Ik vond het jammer toen ik weg ging. Ik moest zelfs huilen omdat ik het zo leuk vond. En ik vind dat ik daar dingen heb geleerd. Het gaat nu veel makkelijker. "  Dikke knuffel van Tess
  Tess en Ouders van Tess
 • Finn 10 jaar
  Ik vond het heel leuk bij Mariët en ik heb ook veel geleerd en ik ga de tips ook gebruiken die ze mij geleerd heeft.
  Finn 10 jaar